Transformations in welfare in the Nordic countries – Study Circle 2014-2016

Transformations in welfare in the Nordic countries – Study Circle 2014-2016

Temaet for denne studiekreds er hvordan velfærdspolitikker og borgeres oplevelser af velfærd i de nordiske lande aktuelt transformeres i lyset af økonomisk globalisering og finansiel krise. Studiekredsen er inspireret af teorier om velfærdsstatens aktuelle udvikling i retning af fx en neoliberal eller aktiv velfærdsstat og problematiserer og diskuterer opkomsten af konkurrencestaten og dens sociale, politiske og økonomiske konsekvenser. Vi ønsker at sammenligne og diskutere forskelle og ligheder mellem de nordiske lande inklusive de baltiske lande. Vores tilgang er tværfaglig og kredsen består af både studerende, praktikere, junior- og seniorforskere. Vi arbejder teoretisk fokuseret på et empirisk grundlag og studerer og dekonstruerer staten fra både et mikro- og makroperspektiv. Møderne i kredsen er organiseret som workshops, der hver har et tema relateret til transformationer af velfærd. Gennem diskussioner og sammenligninger af erfaringer og politikker i de deltagende lande søger vi dels at udvikle fælles viden om forholdene i de nordiske lande og dels at styrke internordiske relationer og videnudveksling.

In this circle we study current transformations in welfare policies and citizens’ experiences of welfare in the Nordic countries under conditions of economic globalization and financial crisis.

Theoretically we are inspired of the current developments of the welfare states, for instance that the welfare state is developing into a neo-liberal state or an active welfare state. The study circle problematizes and discusses the emergence of the competition state and its repercussions on social, political and economic life. We wish to compare and discuss differences and similarities between Nordic countries including the Baltic countries. Our approach is interdisciplinary and students, practitioners, junior and senior researchers are invited to participate in the circle. The study circle examines and deconstructs the state from both a micro and a macro perspective; being theoretically focused as well as empirically grounded. The sessions in the circle will be organized as workshops each with a different theme related to transformations in welfare. By discussing and comparing experiences and policies in the participating countries we aim at developing a common knowledge on the situation in the Nordic countries as well as strengthening inter-Nordic relations and knowledge exchange.

Documents

nsu-circle-1-ws16-cfp-revised-version

circle description

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.